Licencja

Cała zawartość witryny, jeżeli opis lub oznaczenie nie stanowi inaczej, jest objęta prawem autorskim i wszelkie prawa do niej są zastrzeżone. Dotyczy to w szczególności, nie wyłączając innych:

  1. tekstu,
  2. fotografii,
  3. ilustracji,
  4. nagrań dźwiękowych i video,
  5. materiałów multimedialnych klasyfikowanych jako takie przez ogólnie przyjęte normy (dotyczy form nie istniejących w momencie tworzenia tej licencji)
  6. oraz wszelkich form materiałów, które odwiedzający ma możliwość ściągnąć, w tym kodów źródłowych programów oraz kodów wykonywalnych programów.

Pobieranie i wykorzystywanie materiałów nie oznaczonych specjalną licencję z prawem do powielania, zarówno w całości, jaki we fragmentach jest zabronione bez uzyskania wcześniejszej wyraźnej pisemnej zgody autora. Dopuszcza się możliwość cytowania fragmentów tekstów, nie przekraczających długością trzech zdań, pod warunkiem zachowania ich niezmienionego brzmienia i wyraźnego określenia źródła, skąd pochodzi cytat (w formie adresu strony w nawiasach lub w formie przypisu). Dopuszcza się możliwość cytowania miniaturek fotografii (nie przekraczających rozdzielczości 399✕299 pikseli), pod warunkiem zachowania ich niezmienionej formy i stosowania zawsze oryginalnego łącza (adresu) do zasobu graficznego.

Układ graficzny strony rezultatem zastosowania motywu z wzorca, przy czym nie określa się czy w danym momencie dostępny wzorzec pochodzi z publicznie dostępnych źródeł, czy też jest dziełem objętym zastrzeżonymi prawami autorskimi i podlega ochronie (w dowolnym zakresie). Przez domniemanie ochrony odwiedzający nie ma prawa na powielanie układu graficznego strony i żadnego z jego elementów, bez uzyskania wyraźniej pisemnej zgody autora.

Do celów użytku osobistego dopuszcza się drukowanie zawartości w całości lub we fragmentach, przy czym tak pozyskane materiały w formie papierowej nie mogą stanowić części innych publikacji, prac naukowych, rozpraw, prezentacji, pokazów i podobnych, oraz nie mogą być rozpowszechniane do osób trzecich (w zakresie określonym obowiązującym prawem polskim), bez wcześniejszej wyraźnej pisemnej zgody autora.

Wybrane treści i materiały mogą być objęte inną niż wyżej określona licencją otwartą, dopuszczającą powielanie i przetwarzanie materiałów w zakresie przez te licencje określonym. Do tekstu, fotografii, ilustracji i multimediów przyjmuje się możliwość zastosowania wariantu licencji Creative Commons; do kodów programów, zarówno źródłowych, jak i wykonywalnych mogą być stosowane inne właściwe licencje otwarte - identyczne do licencji przyjętych przez projekty, z których pochodzą, jeśli nie są projektami własnymi autora.